මුල් පිටුව>අප අමතන්න

We are ready to provide professional and timely service.

Looking for a custom design solution?
SUBMIT DESIGN REQUEST
සීමාසහිත චතුරස්ර තාක්ෂණ සමූහ සමාගම
Headquarters :

3888, ජින්ටොං අධිවේගී මාර්ගය, සින්ග්‍රන්, නැන්ටොං, ජියැන්ග්සු, චීනය

tel: + 86-513-86615866

ෆැක්ස්: +86-513-86221280 ext.8016

වෙබ්: www.ntsquare.com

විද්යුත් තැපෑල: ntfe@ntsquare.com

අප අමතන්න