ប្រភេទទាំងអស់
EN

បន្ទប់បង្កកគម្រោងត្រជាក់

ផលិតផល 1

បន្ទប់បង្កកគម្រោងត្រជាក់

    គម្រោងផ្ទុកត្រជាក់រួមទាំងការផលិតនិងកែច្នៃបន្ទះក្តារអ៊ីសូឡង់ត្រជាក់ក៏ដូចជាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងតំឡើងឧបករណ៍ផ្ទុកត្រជាក់ត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតបន្ទប់ត្រជាក់ជាច្រើនប្រភេទនិងបន្ទប់ផ្ទុកត្រជាក់ក៏ដូចជាតំឡើងយានដឹកជញ្ចូនខ្សែសង្វាក់ត្រជាក់។សេចក្ដីលម្អិត