ប្រភេទទាំងអស់
EN

បន្ទប់បង្កកគម្រោងត្រជាក់

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំបន្ថែមទៀតបច្ចេកវិទ្យាភីកថលបានបង្កើតក្រុមវិស្វកម្មដែលមានជំនាញខ្ពស់ដើម្បីផ្តល់ជូនគម្រោងស្តុកទុកត្រជាក់ស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ផលិតផល 1

បន្ទប់បង្កកគម្រោងត្រជាក់

    Cold storage projects, including the production and processing of cold storage insulated panels, as well as the configurations and installation of cold storage equipment, are used to manufacture a variety of freezer rooms and cold storage rooms, as well as configure cold chain logistic vehicles.សេចក្ដីលម្អិត